Ở công ty tránh báo đơm luôn em đồng nghiệp Yuu Shinoda